úvodná stránkamapa stránkykontaktyrýchle odkazy
magyar változat
HU
english version
EN


Pohľad

Cena mesta 2008 - Mgr. Gizela Zabóová

Mgr. Gizela Zabóová sa narodila 11. apríla 1941 v obci Poľany. Druhý stupeň základnej školy, ako aj gymnáziálne štúdiá ukončila v Kráľovskom Chlmci s vyznamenaním. V štúdiu pokračovala na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, vyštudovala odbor matematika a fyzika.

V roku 1963 bola vymenovaná za učiteľku Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, kde pôsobila až do odchodu do starobného dôchodku. Popri vyučovaní sa vo voľnom čase účinkovala v ochotníckom divadle, ktoré pôsobilo pri miestnej organizácii Csemadoku. Vystúpili s veľkým úspechom aj na republikovej prehliadke umeleckých súborov na Jókaiho dňoch. Zapájala sa aj do práce spevokolu. V roku 1965 sa vydala a má jedného syna.

V rokoch 1972-1982, teda dve volebné obdobia, bola poslankyňou Národného zhromaždenia, neskôr Federélneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky v Prahe. Už v tom čase svoje poslanecké vystúpenia prezentovala v maďarskom jazyku a pričinila sa o vysielanie Slovenskej televízie pre národnostné menšiny.

V rokoch 1973-1985 vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a vždy sa snažila o zvýšenie úrovne školy. Pravidelne, rok čo rok pripravovala žiakov na matematické olympiády, kde úspešne reprezentovali svoju školu a mesto. Za úspechy vo výchovno-vyučovacom procese bola v roku 1973 ministrom školstva vyznamenaná čestným titulom „Vzorná účiteľka“.
V rokoch 1972-1986 pôsobila ako predsedníčka miestnej organizácie Zväzu žien. Z tejto funkcie vyplývajúc sa zapájali do verejného a kultúrneho života mesta. Pravidelne navštevovali staršie a choré ženy v meste, usporiadali výstavy ručných prác, kvetov, rôzne vedomostné súťaže.

V roku 1985 sa stala tajomníčkou Mestského národného výboru v Moldave nad Bodvou. Je to jej zásluha, že sa odkúpila bývalá kováčska vyhňa a začalo sa pracovať na oprave a zriaďovaní stálej expozície terajšieho národopisného múzea. Taktiež sa pričinila o materiálne vybavenie a sprevádzkovanie klubu mladých. Bola iniciátorom založenia dychového orchestra, ktoré účinkovalo na každej mestskej akcii. Počas jej funkcionárčenia sa začalo s výstavbou Domu opatrovateľskej služby, novej Polikliniky a Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou, ktorú v roku 1988 aj odovzdali do užívania.

40 rokov pracovala oddane a neúnavne vždy v prospech občanov mesta. V roku 2003 síce odišla do dôchodku, ale ak ju požiadali, vždy ochotne vypomohla zastupovaním alebo tam kde bolo treba.

 

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Mgr. Gizele Zabóovej Cenu mesta za rok 2008 za zásluhy pri rozvoji mesta.

Mestský úrad

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor