homesitemapcontactshot links
slovenská verzia
SK
magyar változat
HU


The town's main square

Reporter

Neplatenú funkciu zástupcu primátora mesta zastáva Norbert Krušinský

24th April 2015, Friday - 13:20

Primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský odvolal svojim rozhodnutím zo dňa 21. apríla 2015 poverenie na zastupovanie v čase svojej neprítomnosti a nespôsobilosti pre poslanca Ing. Imricha Ikrényiho. Za  svojho zástupcu určil Ing. Norberta Krušinského.

Nezávislý poslanec Imrich Ikrényi stratil osobnú dôveru primátora v správny výkon funkcie. Poverený bol od polovice decembra uplynulého roka. Poslanec za stranu Most-Híd Norbert Krušinský bude zastupovať najvyššieho štatutára mesta v rozsahu určenom v rozhodnutí primátora v čase jeho krátkodobej neprítomnosti, z dôvodu služobnej cesty, dovolenky či práceneschopnosti.

Zástupca primátora je kompetentný zvolávať zasadnutia mestského zastupiteľstva, zabezpečovať prípravu zasadnutia po procesnej stránke a koordinovať prípravu rokovaní v súlade s rokovaniami mestskej rady, koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva, riadiť činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom a plniť úlohy určené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a mestskou radou, zabezpečovať styk s verejnosťou a prijímať návštevy.

Funkcia zástupcu primátora je neplatená funkcia. Návrh na výšku odmeny stanovuje Zákon o obecnom zriadeníč. 369/1990 Zb. Rozhodnutie primátora je zverejnené na úradnej tabuli mesta.

-kol-

City Office

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor