homesitemapcontactshot links
slovenská verzia
SK
magyar változat
HU


Gothic Roman Catholic church

Tlačivá na stiahnutie
[Forms for download]

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre fyzickú osobu (FO)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre právnickú osobu (PO)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - III. oddiel - daň zo stavieb
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - IV. oddiel - daň z bytov
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - II. oddiel - daň z pozemkov
Daňové priznanie - Príloha
Potvrdenie o podaní daňového priznania
Žiadosť o úľavu (daň z nehnuteľnosti)
Splnomocnenie - daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti

Priznanie k dani za predajné automaty

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

Náležitosti ohlasovacej povinnosti
Náležitosti ohlasovacej povinnosti - právnická osoba (PO)
Žiadosť o zníženie/odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
Žiadosť o výmenu nádoby na odpad

Priznanie k dani za psa
Žiadosť o zníženie u dani za psa

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Potvrdenie súhlasu s prihlásením občana na pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí
Oznámenie na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní

Vyhlásenie o zákaze vydávania údajov

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Žiadosť o vykonanie zmeny z predpisu nájomného a služieb

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Žiadosť o vydanie prekopávkového povolenia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Príloha k žiadosti o pridelenie bytu

Žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Moldava n/B
Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2013

Žiadosť o vydanie voličského/hlasovacieho preukazu na voľby/referendum

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Oznámenie o uzatvorení prevádzky

Oznámenie o prechodnom uzatvorení prevádzky

Určenie prevádzkovej doby

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
Príloha k žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

Žiadosť o umiestnenie v Dočasnej ubytovni pre bezdomovcov

Žiadosť o priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne pre potreby domácnosti

Žiadosť o povolenie na odber povrchových vôd z drobných vodných tokov pre potreby občanov (domácností)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

City Office

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor